Σχετικά με το Aqua-RET

Ποιες ανάγκες καλύπτει το Aqua-RET

Η Ευρώπη χρειάζεται να παράγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες της ΕΕ και του Κιότο. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες του υδάτινου στοιχείου, όπως είναι τα υπεράκτια αιολικά, η κυματική ενέργεια, τα παλιρροιακά ρεύματα, ο περιορισμός των παλιρροιών και τα κατά τον ρου του ποταμού μικρά υδροηλεκτρικά σχήματα. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών συχνά αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από το κοινωνικό σύνολο, τους επαγγελματίες και τους οργανισμούς του χώρου. Η εμπειρία των χερσαίων ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών, κυρίως των αιολικών πάρκων, αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα του πώς μπορεί η μη παροχή βασικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων φορέων να οδηγήσει σε ανωφελείς αντιπαλότητες και παρεξηγήσεις.

llp logoThis project has been funded with support from the European Commission (EU Lifelong Learning Programme Agreement no LLP/LdV/TOI/2009/IRL – 515). This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

You are here Σχετικά με το Aqua-RET Ποιες ανάγκες καλύπτει το Aqua-RET